“We make your business successful

with our innovation and technology”

บริษัท แม็กซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 มีจุดประสงค์หลักในการคิดค้น และพัฒนาระบบโดยนำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และ Internet of Thing (IoT) มาช่วยในการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งภาคธุรกิจต่าง ๆ เรายังมุ่งเน้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่มีให้แก่ภาคการศึกษา และบริษัทที่ต้องการนวัตกรรม นอกเหนือจากนี้เรายังพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับโรงงาน และบริษัทต่าง ๆ อีกด้วย

จากประสบการณ์ของบุคลากรในการทำงานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มากว่า 20 ปี ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถพัฒนานวัตกรรม และแก้ไขปัญหาโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Innovation Technology

Royalty-free application Software photos free download | Pxfuel

Research and Development Hardware/Software


Internet of things, iot, network, technology, internet - free ...

IoT and Smart System


Training and Consulting


Computer Distributor


Network Implement