About

Service

วิสัยทัศน์

เราพัฒนาเทคโนโลยี Embedded และ IoT เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดต่อลูกค้า

พันธกิจ

- สร้างนวัตกรรมโดยนำไปใช้ในภาคธุรกิจได้จริงอย่างต่อเนื่อง

- มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้ตามมาตรฐานสากล

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ

- สร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจและมั่นคง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน

การดำเนินการของบริษัท

ในการดำเนินงานหลักทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการแบ่งส่วนการบริการออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. วิจัยและพัฒนาระบบทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

2. คิดค้นและพัฒนาระบบ IoT และ Smart System

3. ให้การอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

4. เป็นผู้จัดจำหน่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ